Aktualno

 
OBVESTILO:
 
Nova cena vrtca s 1.9.2020
 
 
Zakonska osnova  Financiranje vrtca določa ZAKON O VRTCIH (Ur.l.25/08, 100/05, 72/05, 113/03, 113/03, 78/03, 44/00, 12/96). Programi predšolske vzgoje se financirajo iz: javnih sredstev, sredstev ustanovitelja (občina), plačil staršev, donacij in drugih virov. Plačila staršev urejamo v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 111/00). Cena programa je odvisna od programa, v katerega je otrok vključen. Sestavljena je iz stroškov vzgoje, stroškov storitev in materiala, ki ob izvajanju programa nastajajo ter stroškov prehrane. Ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje. Ceno programa potrdi občina ustanoviteljica na predlog vrtca. (sklep o določitvi cene)
Ceno programa krijejo starši (zakoniti zastopniki) in občina. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v R Sloveniji, plačajo polno ceno programa v katerega je otrok vključen.
 
CENA OD 1.9.2020  DALJE
PROGRAM  CENA 
 Skupina od 1. do 3. leta 537,60 EUR
 Skupina od 3. do 6. leta 411,40  EUR