Sodelovanje med zaposlenimi

ZAPOSLENI V VRTCU IN MEDSEBOJNO SODELOVANJE ZNOTRAJ VRTCA

 
IZHODIŠČA PRI DELU STROKOVNEGA KADRA V VRTCU:
Medsebojno sodelovanje za dobrobit otroka v vrtcu je bistveno.
Konflikti ne pomenijo konec odnosa, temveč pomenijo korak naprej na poti reševanja problema. Težave sprejmimo kot izziv ali kot priložnost za učenje.  
 

 
SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU
 
Cilj svetovalne službe v vrtcu je v sodelovanju s strokovnim kadrom, vodstvom vrtca ter starši ustvariti pogoje za dobro počutje in optimalen razvoj otroka.  
 
Svetovalna služba se na podlagi svojega strokovnega znanja in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj o vzgoji.  Strokovno mnenje posreduje ne glede na mišljenje in pričakovanja drugih v vzgojno-izobraževalni ustanovi. O načinih svojega strokovnega dela odloča sama. Ima pravico in dolžnost odkloniti vse naloge in zadolžitve, ki so v nasprotju s strokovnimi načeli dela in poklicnim etičnim kodeksom. 
 
Svetovalna služba v vrtcu:
- sodeluje s strokovnim kadrom vrtca, s starši in z zunanjimi ustanovami,
- svetuje, opozarja, išče možne rešitve skupaj z vodstvom vrtca, s strokovnimi delavci in starši,
- skupno načrtuje, z namenom, da bi vsi skupaj bili čim bolj uspešni pri vzgoji otrok.
 
 
"SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU JE STROKOVNI SODELAVEC,
NE PA STROKOVNI "SERVIS" VRTCA."
(Po programskih smernicah svetovalne službe v vrtcu. Zavod RS za šolstvo, 2008)

SODELOVANJE S SVETOVALNO SLUŽBO VRTCA:
  
 
Kaj lahko stori strokovni kader preden se obrne na svetovalno službo vrtca?
 
NALOGA STROKOVNEGA KADRA:
Upoštevati protokol ravnanja ob opažanju posebnosti pri posameznem otroku in izpolniti obrazec Zapis posebnosti otroka pred sodelovanjem s svetovalno službo. 
PROTOKOL RAVNANJA OB OPAŽANJU POSEBNOSTI PRI POSAMEZNEM OTROKU
1. Prilagoditve znotraj skupine
    - Časovne
    - Prostorske
    - Metode in oblike dela
2. Sodelovanje s svetovalno službo
 
    2.1. Naloga vzgojitelja
    - Opis posebnosti otroka (+, -)
    - Opis uporabljenih prilagoditev (uspešnih, neuspešnih)
    - Opis napredka otroka (napreduje / ne napreduje)
    - Opis dosedanjega sodelovanja s starši
 
OBRAZEC "Zapis otrokovih posebnosti" , ki ga strokovni tandem izpolni in to je osnova za začetek sodelovanja s svetovalno službo vrtca
 
    2.2. Naloga svetovalne službe
    - Strokovno mnenje o otroku
    - Timsko sodelovanje
    - Obveščanje ravnateljice
 
    2.3. Dogovori
    - Skupna opredelitev obravnave otroka (v oddelku in izven oddelka)
    - Načrt sodelovanja s starši
 
3. Sodelovanje s starši
    - Timsko delo
    - Način komunikacije
 
4. Evalvacija otrokovega napredka - strokovni tim v vrtcu
    - Otrok napreduje: nadaljuje se spremljanje otrokovega razvoja
    - Otrok ne napreduje: odločitev o začetku postopka usmerjanja OPP ali odložitev šolanja
 
5. Sestanek s starši
    5.1. Postopek pridobivanja odločbe za otroke s posebnimi potrebami
    5.2. Postopek odložitve šolanja
 
 
 
!!! Svetovalna služba sprotno obvešča ravnateljico!