Katalog IJZ

 
Katalog IJZ
Kazalo:
1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerim razpolaga
2a. Organigram in podatki o organizaciji organa
2b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma      
evropskega registra predpisov)
2d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 
2e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih Seznam strateških in programskih dokumentov
2f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov Vrste postopkov, ki jih vodi organ
2g. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja Seznam evidenc
2h. Seznam drugih informatiziranih zbirk Seznam zbirk
2i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaka oziroma seznam posameznih dokumentov
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 
 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa: Vrtec Mengeš, Šolska ulica 12, 1234 Mengeš
Odgovorna uradna oseba: Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 1.12.2006
Datum zadnje spremembe: 7.5.2014
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika, dostopna v tajništvu zavoda Vrtec Mengeš na naslovu: Šolska ulica 12, 1234 Mengeš
 
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIM RAZPOLAGA
 
2a. Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:
Delovno področje: predšolska vzgoja
Vrtec Mengeš je javni zavod, katerega temeljna naloga so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program KURIKULUM (1999)
Seznam enot:
Enota GOBICA, Šolska ulica 12, 1234 Mengeš
Enota OBLAČEK, Šolska ulica 5, 1234 Mengeš
Enota SONČEK, Zoranina 5, 1234 Mengeš

Ustanovitev: Vrtec Mengeš je javni vrtec, katerega ustanovitelj je Občina Mengeš, s sedežem na Slovenski cesti 30, 1234 Mengeš
2b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Kontaktna uradna oseba: Darinka Petrovič, tajnica
Naslov: Šolska ulica 12, 1234 Mengeš
Telefon: 01/7230-220
Fax:01/7230-225
E-pošta: tajnistvo@vrtec-menges.com
2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
·  Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
·  Register predpisov Slovenije
·  Predpisi z delovnega področja
Zakoni s področja dela vrtca:
·  Zakon o vrtcih
·  Kurikulum za vrtce
·  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
·  Zakon o javnih naročilih
·  Zakon o delovnih razmerjih
 
Predpisi lokalnih skupnosti
·  Občina Mengeš Predpisi EU
2d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
·  Register predpisov Slovenije (predlogi)
2e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih Seznam strateških in programskih dokumentov:
·  LDN
2f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
·  sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših
2g. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja Seznam evidenc:
Zakon o vrtcih ZVrt-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/2003)
·  evidenca vpisanih in vključenih otrok
·  evidenca plačil staršev
·  evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč
Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov
2h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov Seznam zbirk:
·  Publikacija Vrtca Mengeš
2i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: dostop prek spleta, po e pošti info@vrtec-menges.com
Fizični dostop - na lokaciji vrtca: Šolska ulica 12, 1234 Mengeš
Uradne ure: od ponedeljka do petka, od 7.00 do 15.00 ure
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih:
·  o vpisu otrok
·  o ekonomski ceni programa v vrtcu

5. Organigram zavoda:
Vrtec Mengeš
A) UPRAVNO GOSPODARSKI SEKTOR
Uprava
Ravnatelj vrtca VII/I
Poslovni sekretar VI 
Računovodja VI
Hišnik V
Perica/šivilja
Kuhinja
Glavni kuhar
Kuhar IV
Kuhar
Kuhinjski pomočnik III
Kuhinjski pomočnik II
B) PEDAGOŠKO STROKOVNI SEKTOR
Vzgojitelj VII/I, Pomočnik vzgojitelja V
C)STROKOVNO SVETOVALNI SEKTOR
Svetovalni delavec VII/II
Organizator zdravstveno higienskega režima
Organizator prehrane
Ravnateljica: Mateja Hribar Sicherl
 
 
Politika varstva osebnih podatkov