ESS projekti

 
ESS projekti: Prva zaposlitev: pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018
Rezultat iskanja slik za evropska unija, evropski strukturni in investicijski skladi  
PROJEKT PVS A (Pomočnik vzgojitelja sem 2017 – 2018 – obdobje A)
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
Tako se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Upoštevana so  načela in cilji (izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in zmanjšanje števila brezposelnih) Izvedbenega načrta Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020 (št. sklepa Vlade RS 11002-2/2016/4 z dne 12. 5. 2016) . Predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.
Ciljna skupina so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.
Cilj javnega razpisa je bil zaposlitev 240 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 101 v vzhodni in 139 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja.
  1. od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017 (v nadaljevanju: obdobje A) oziroma
  2. od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018 (v nadaljevanju: obdobje B) oziroma
  3. od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 (v nadaljevanju: obdobje C).
Na podlagi meril so izmed prijaviteljev, ki so izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrali tiste, ki so s prijavo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji, in sicer
  • za obdobje A 82 prijaviteljev, in sicer 35 prijaviteljev z najvišjim številom točk v vzhodni kohezijski regiji in 47 prijaviteljev, ki bodo zbrali največje število točk v zahodni kohezijski regiji.
 Dne 20. 7. 2017 so bili znani rezultati javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev: pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018« – za obdobje A:
 V sklopu Javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018« sta za obdobje zaposlitve pomočnika vzgojitelja začetnika od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017 (obdobje A) prispeli sto dve (102) vlogi. Komisija za izvedbo javnega razpisa v sestavi: Nataša Miklič (predsednica komisije), Vida Trilar (članica komisije), Hermina Pohar Sonc (članica komisije), Vesna Lebar (članica komisije) in Maja Glücks (članica komisije), je prijave pregledala in ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v besedilu javnega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji ter v izbor predlagala ministrici za izobraževanje, znanost in šport 79 prijav, od tega 35 operacij v vzhodni kohezijski regiji in 44 operacij v zahodni kohezijski regiji. Skupna ocenjena vrednost oziroma strošek za vzhodno kohezijsko regijo znaša 245.000,00 EUR, za zahodno kohezijsko regijo pa 308.000,00 EUR.
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je potrdila izbor in sofinanciranje 79 projektov v skupni vrednosti 553.000,00 EUR, in sicer naslednjim prejemnikom:
  • vzhodna kohezijska regija
Naziv prijavitelja Naslov prijavitelja Poštna številka in kraj prijavitelja število operacij skupna vrednost
Osnovna šola Središče ob Dravi Slovenska cesta 22 2277 Središče ob Dravi 1 7.000,00 €
Osnovna šola Lovrenc na Pohorju Šolska ulica 6 2344 Lovrenc na Pohorju 2 14.000,00 €
Osnovna šola Videm Videm pri Ptuju 47 2284 Videm pri Ptuju 1 7.000,00 €
Osnovna šola Duplek Korenska cesta 31 2241 Spodnji Duplek 1 7.000,00 €
Vzgojnoizobraževalni zavod Vrtec Ormož Dobravska ulica 13 a 2270 Ormož 1 7.000,00 €
Osnovna šola Kozje Kozje 131 3260 Kozje 1 7.000,00 €
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše Lesjakova ulica 4 2342 Ruše 1 7.000,00 €
Osnovna šola Franca Lešnika- Vuka Slivnica pri Mariboru Mariborska cesta 4 2312 Orehova vas 1 7.000,00 €
Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič Šolska ulica 1 8333 Semič 2 14.000,00 €
Osnovna šola Dobje Dobje pri Planini 20 a 3224 Dobje pri Planini 2 14.000,00 €
Osnovna šola Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 29 2275 Miklavž pri Ormožu 1 7.000,00 €
Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci Juša Kramarja 10 9232 Črenšovci 1 7.000,00 €
Osnovna šola Starše Starše 5 2205 Starše 1 7.000,00 €
Vrtec Ljutomer Fulneška ulica 5 9240 Ljutomer 1 7.000,00 €
Osnovna šola Bistrica ob Sotli Bistrica ob Sotli 63 a 3256 Bistrica ob Sotli 1 7.000,00 €
JVIZ Mozirje, OE vrtec Mozirje Šolska ulica 25 3330 Mozirje 3 21.000,00 €
Osnovna šola Hajdina Spodnja Hajdina 24 2288 Hajdina 1 7.000,00 €
Osnovna šola Sveti Tomaž Sveti Tomaž 11 2258 Sveti Tomaž 1 7.000,00 €
JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas Janežovski Vrh 45 2253 Destrnik 2 14.000,00 €
Osnovna šola Rače Grajski trg 1 2327 Rače 1 7.000,00 €
Osnovna šola Juršinci Juršinci 19 2256 Juršinci 2 14.000,00 €
Osnovna šola Cirkovce Cirkovce 47 2326 Cirkovce 1 7.000,00 €
Zasebni vrtec Bambi Rečica ob Paki 60 a 3327 Šmartno ob Paki 1 7.000,00 €
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad Kocbekova cesta 21 3342 Gornji Grad 2 14.000,00 €
Miklavžev zavod Murska Sobota Gregorčičeva ulica 2 a 9000 Murska Sobota 1 7.000,00 €
Osnovna šola Kungota Plintovec 10 c 2201 Zgornja Kungota 1 7.000,00 €
Osnovna šola Fram Turnerjeva ulica 120 2313 Fram 1 7.000,00 €
  • zahodna kohezijska regija
Naziv prijavitelja Naslov prijavitelja Poštna številka in kraj prijavitelja število operacij skupna vrednost
Vzgojno-izobraževalni zavod Vrtci Brezovica Nova pot 9 1351 Brezovica 2 14.000,00 €
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče Trg 31 5292 Renče 1 7.000,00 €
Osnovna šola Bovec Trg golobarskih žrtev 17 5230 Bovec 1 7.000,00 €
Leila, izobraževanje in raziskovanje, d.o.o. Vrhniška 12 1351 Brezovica 1 7.000,00 €
Vrtec Škratek Svit Vodice Franca Seška cesta 15 1217 Vodice 1 7.000,00 €
Zavod sv. Stanislava za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti Štula 23 1210 Ljubljana Šentvid 2 14.000,00 €
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor, vrtec Storžek Šolska ulica 9 4205 Preddvor 1 7.000,00 €
Osnovna šola Deskle Srebrničeva ulica 10 5210 Deskle 1 7.000,00 €
Vrtec Škofljica Kamnikarjeva ulica 8 1291 Škofljica 3 21.000,00 €
Vrtec Tržič Cesta Ste Marie aux Mines 28 4290 Tržič 1 7.000,00 €
Montessori inštitut, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok Sojerjeva ulica 9 1000 Ljubljana 1 7.000,00 €
Zasebni vrtec Sonček d.o.o. Fužine 5 1241 Kamnik 2 14.000,00 €
Osnovna šola Cerkno Bevkova 26 5282 Cerkno 1 7.000,00 €
Zasebni vrtec Zarja d.o.o. Perovo 28 1241 Kamnik 1 7.000,00 €
Vrtec Mengeš Šolska ulica 12 1234 Mengeš 1 7.000,00 €
Zasebni vrtec Ribniček Ivančna Gorica Stična 2 a 1295 Ivančna Gorica 1 7.000,00 €
Vrtec Miškolin Novo Polje cesta VI/1 1260 Ljubljana-Polje 3 21.000,00 €
Vrtec Kolezija Pod bukvami 11 1000 Ljubljana 1 7.000,00 €
Miklavžev vrtec-župnijski vrtec Šolska pot 1 1370 Logatec 1 7.000,00 €
Osnovna šola Janka Kersnika Brdo Brdo 5 1225 Lukovica 1 7.000,00 €
Vrtec Pedenjped Cerutova ulica 6 1000 Ljubljana 1 7.000,00 €
Modra pikica, zavod za izobraževanje Hribovska pot 17 1231 Ljubljana 1 7.000,00 €
Zasebni zavod Mali Mehurčki Koper Krpanova ulica 13 6000 Koper 1 7.000,00 €
Vrtec Zelena Jama Zvezna ulica 24 1000 Ljubljana 3 21.000,00 €
Vrtec Mojca Levičnikova ulica 11 1000 Ljubljana 1 7.000,00 €
Osnovna šola Naklo Glavna cesta 47 4202 Naklo 1 7.000,00 €
Vrtec Galjevica Galjevica 35 1000 Ljubljana 3 21.000,00 €
Rastem z montessori, zavod za vzgojo in izobraževanje Laknerjeva 1 1000 Ljubljana 1 7.000,00 €
Vrtec Mehurčki Glavarjeva cesta 35 1218 Komenda 1 7.000,00 €
Čarobni svet, zasebni vrtec d.o.o. Ljubljanska cesta 1 4000 Kranj 1 7.000,00 €
Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o. Ručigajeva cesta 34 4000 Kranj 1 7.000,00 €
Kranjski vrtci Ulica Nikole Tesle 2 4000 Kranj 1 7.000,00 €
Osnovna šola Žiri Jobstova cesta 22 4226 Žiri 1 7.000,00 €
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 2017–2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavilo Javni razpis »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018«.
Razpis je namenjen zaposlovanju mladih do starosti 29 let. Pomočnik vzgojitelja začetnik se bo praktično usposabljal za delo v vzgojnoizobraževalnih institucijah pod strokovnim in načrtovanim vodenjem vzgojiteljev mentorjev. V tem obdobju bo pridobil ustrezne poklicne kvalifikacije in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Na razpis smo se prijavili v predvidenem roku s potrebno predpisano dokumentacijo in predlogom načrta usposabljanja pomočnika vzgojitelja začetnika.
Na prijavo na razpis smo prejeli pozitiven odgovor, tako da smo z izbranim pomočnikom vzgojitelja sklenili pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017. Pomočnica vzgojiteljica opravlja delo v vrtcu pod strokovnim vodstvom in nadzorom mentorice – vzgojiteljice ter pedagoškim nadzorom ravnatelja  Vrtca Mengeš.Pomočnica vzgojiteljice začetnik bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z vrtcem Mengeš sklenila novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje vsaj enega meseca ter si prizadevala za njegovo nadaljnjo zaposlitev.
Ministrstvo bo za izvedbo projekta Vrtca Mengeš nakazalo sredstva na podlagi preverjenih zahtevkov za izplačilo, pripravljenimi v skladu z Navodili MIZŠ za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Avgust, 2017

 
Od 1.1.18 do 31.5.2018 pa poteka že druga operacija MIZŠ "Prva zaposlitev" pomočnika vzgojitelja začetnika – PVS B. V našem vrtcu imamo preko omenjenega razpisa trenutno zaposlenega  1 pomočnika vzgojitelja, ki je v enoti Sonček.

 
Vrtec je vključen v projekt »PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 2017-2018«  tudi v obdobju C, za čas od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018. Projekt je podprlo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.
Pomočnik vzgojitelja je v času trajanja projekta vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo. Pridobil bo potrebne izkušnje pri neposrednem vzgojno izobraževalnem delu, izkušnje spremljanja manjših skupin, podajanja vsebin, izkušnje individualnega dela z otroki, izkušnjo nadomeščanja, vodenja interesne dejavnosti, vodenje oddelka tekom dneva, izkušnjo prisotnosti na sestankih s strokovnimi sodelavci in s starši …
Pomočnik vzgojitelja začetnik je v vrtcu  deležen celovitega uvajanja v delo in bo pridobil inovatine spretnosti za delo z otroki. Na razpolago ima spodbudno okolje angažiranih vzgojiteljev, kar mu pomaga pri razvijanju osebnih kompetenc, ki so nujne za uspešno realizacijo projekta.