cene

 
STARŠI: Cena vrtca
  
 
Informacije o plačilu vrtca

Kontaktna oseba za plačila prispevkov staršev je ga. Neža Pibernik  (računovodstvo).
 
Zakonska osnova  Financiranje vrtca določa ZAKON O VRTCIH (Ur.l.25/08, 100/05, 72/05, 113/03, 113/03, 78/03, 44/00, 12/96). Programi   
predšolske vzgoje se financirajo iz: javnih sredstev, sredstev ustanovitelja (občina), plačil staršev, donacij in drugih virov. Plačila staršev urejamo v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 111/00). Cena programa je odvisna od programa, v katerega je otrok vključen. Sestavljena je iz stroškov vzgoje, stroškov storitev in materiala, ki ob izvajanju programa nastajajo ter stroškov prehrane. Ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje. Ceno programa potrdi občina ustanoviteljica na predlog vrtca.
Ceno programa krijejo starši (zakoniti zastopniki) in občina. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v R Sloveniji, plačajo polno ceno programa v katerega je otrok vključen.
 
CENA OD 1.4.2019  DALJE
PROGRAM  CENA 
 Skupina od 1. do 3. leta 510,35 EUR
 Skupina od 3. do 6. leta 383,89  EUR
 

 
ZNIŽANJE PLAČILA VRTCA V PRIMERU OTROKOVE ODSOTNOSTI V VRTCU ZARADI BOLEZNI ALI POŠKODBE
 
V primeru, da je vaš otrok bolan ali zaradi poškodbe ne obiskuje vrtca, izpolnite
otrokove odsotnosti v primeru bolezni ali poškodbe.  

 
VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA in JAVLJANJE SPREMEMB NA CSD, V KOLIKOR JE TO POTREBNO
Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta.
S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enakih možnosti smo prejeli obvestilo, da se skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS- H) se za letne pravice znižanega plačila vrtca, ki se izteče v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice.
Za prvo uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in v primeru sprememb je še vedno potrebno oddati vlogo na CSD! 
 
 
 
 Uprava vrtca
 

OBVESTILO STARŠEM:
 
Možnost plačila položnic po e-pošti
 
Spoštovani starši!
 
Obveščamo vas, da je odslej naprej možno prejemati položnice za plačilo vrtca po e-pošti.
V kolikor bi želeli prejemati položnice po elektronski pošti, sporočite ime otroka in elektronski naslov, na katerega naj položnice pošiljamo.
 
Lepo pozdravljeni.
 
Uprava Vrtca Mengeš
Mengeš, 23.01.2014