etični kodeks

ETIČNI KODEKS:

IZHODIŠČE
 
Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu zajema skupek vrednot in načel, na katerih temelji delo s predšolskimi otroki in predstavlja osnovo za etično presojo ravnanja. Vsebina kodeksa temelji na vrednotah, ki so plod mednarodno doseženega soglasja in so definirane v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, v Konvenciji OZN o otrokovih pravicah (1989), v Deklaraciji o psiholoških pravicah otroka (Mednarodno združenje šolskih psihologov - 1979), ter na vrednotah, povezanih z varstvom in vzgojo predšolskih otrok, ki so se razvile in izoblikovale v dolgoletnih prizadevanjih teoretikov in praktikov na področju predšolske vzgoje pri nas in po svetu, na pozitivni tradiciji predšolskih inštitucij in poklica vzgojiteljice oziroma vzgojitelja predšolskih otrok.
Te vrednote so:
 
 • pojmovanje otroštva kot enkratnega, posebnega in bistveno pomembnega obdobja v človekovem življenju;
 • osnova za delo s predšolskimi otroki so spoznanja družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved o otrokovem razvoju in učenju;
 • vrednotenje in negovanje tesnih vezi med otrokom in družino;
 • spoštovanje individualnih posebnosti in razvojnih značilnosti otroka ter ustvarjanje pogojev za upoštevanje le-teh;
 • uveljavljanje otrokove enakopravnosti ne glede na njegovo družino, kulturo in širšo družbeno skupnost, ki ji pripada;
 • spoštovanje dostojanstva, vrednosti in enkratnosti vsakega posameznika oziroma posameznice;
 • pomoč otrokom in odraslim pri razvoju njihovih potencialov, ki temelji na zaupanju, spoštovanju in pozitivnem pristopu.
 
S sprejetjem in uveljavljanjem kodeksa se vzpostavlja mehanizem ozaveščanja ter osebnega sprejemanja in ponotranjenja vrednot na področju dela s predšolskimi otroki.
 
Kodeks kot živ in učinkovit dokument:
 
 • varuje pravice in osebno integriteto otrok, staršev in delavcev vrtca;
 • utrjuje pravice in dolžnosti zaposlenih, njihovo profesionalno zavest, samozavest in odgovornost;
 • posreduje vrednote in načela kot osnovo za medsebojno odgovorno ravnanje otrok, staršev ,sodelavec, delovne organizacije in širše skupnosti;
 • zavezuje vse delavke in delavce k upoštevanju in uresničevanju sprejetih vredno in načel, zapisanih v kodeksu;
 • ozavešča pomen vsakodnevne presoje postopkov in ravnanj z vidika sprejetih vrednot in načel;
 • povezuje vse, ki si prizadevajo za otrokovo dobrobit;
 • prispeva k dvigu kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu, družini in širšem okolju.
VSEBINA KODEKSA
 
Kodeks je razdeljen na štiri temeljna področja odgovornosti ljudi, ki so v okviru vrtca neposredno ali posredno udeleženi v skrbi za otroka. Skrb za otroka v najširšem pomenu besede obsega varstvo in nego ter ustvarjanje pogojev za otrokovo socializacijo, učenje in izkušnje, ki prispevajo k celovitosti njegovega razvoja.
 
Področja odgovornosti delavcev v vrtcu so:
 
 • Odgovornost do otrok,
 • Odgovornost do staršev in družin,
 • Odgovornost do delovne organizacije in sodelavcev,
 • Odgovornost do širše skupnosti.
Vsak vsebinski sklop vsebuje vrednote in načela. V besedilu so vrednote označene z znakom V, načela pa z znakom N.
 
 
KODEKS
PREAMBULA
 
Delavke in delavci vrtca se zavedamo,da nam starši oziroma družine zaupajo svoje otroke v varstvo in oskrbo, vodenje, vzgojo, delo, učenje in igro, da bi bili v njihovi odsotnosti v varnem okolju in da bi si, v družbi vrstnikov in ob vodenju in podpori strokovno usposobljenih odraslih, pridobili tiste raznovrstne izkušnje, ki jim jih družina ne more dati. Zavedamo se odgovornosti in obveznosti, ki jih s tem sprejemamo do otrok do staršev oziroma družin in do družbe.
Zato delavke in delavci vrtca sprejemamo Kodeks etičnega ravnanj kot moralno zavezujoč akt, njegove vrednote in načela pa razumemo kot zbirko smernic za zgledno poklicno delo.
Dobrobit otroka pojmujemo kot skupno oznako za otrokovo dostojanstvo, varnost, srečo in dolgoročno korist; predstavlja nam najvišjo vrednoto, na kateri temeljijo in so ji podrejene vse ostale vrednote in iz njih izhajajoča načela.
I.   ODGOVORNOST VSEH DELAVK IN DELAVCEV VRTCA DO OTROK
 
 
V1: Spoštovanje osebnega dostojanstva in integritete otroka
 
N1.1
Vsakega dečka in deklico spoštujemo in upoštevamo kot enkratno bitje z vsemi njegovimi ali njenimi razvojnimi in individualnimi značilnostmi ter ustvarjamo pogoje za občutje varnosti, sprejetosti, naklonjenosti in skrbi zanj ali zanjo.
 
N1.2
Spoštujemo in upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari, dogodkov in položajev ter čustveno odzivanje nanje in ne zavračamo otrokovega mišljenja in čustvovana kot neustreznega ali nepravilnega.
 
N1.3
Ne uporabljamo besed in ukrepov ali ustvarjamo situacij, ki bi bile za otroka boleže, ki bi ga žalile, poniževale, zasmehovale ali ustrahovale. 
 
N1.4
Kadar otroka opozarjamo na neprimerno ravnanje, to storimo s postopki in načini, ki so v skladu z otrokovim človeškim dostojanstvom.
 
 
V2: Zagotavljanje varnega, zdravega, razumevajočega in spodbudnega okolja za otroka
 
N2.1
Otroku nudimo priložnosti za pozitivne čustvene, spoznavne in socialne izkušnje, ki so osnova za razvoj nejgovega samospoštovanja in zaupanja vase.
 
N2.2
Otroku dajemo možnosti, spodbude in pomoč pri razvoju telesne, duševne in socialne samostojnosti in neodvisnosti.
 
N2.3
Ustvarjamo pogoje za ustrezno zadovoljevanje otrokovih telesnih potreb (hrana, higiena, počitek itd.), pri tem pa mu v največji mogoči meri dopuščamo, da sam uravnava način njihovega zadovoljevanja.
 
N2.4 
Otroku zagotavljamo prostor, čas in sredstvo za spontano igro.
 
N2.5
Otroka spodbujamo in podpiramo v razvoju gibalnih, jezikovnih, spoznavnih, umetniških ter socialnih sposobnosti in veščin.
 
N2.6
Ustvarjamo pogoje za razvoj otrokove sposobnosti razumevanja sebe in drugih ter mu pomagamo razvijati samokontrolo in sposobnosti razlikovanja med dobrim in slabim ravnanjem v odnosu do ljudi, stvari in narave.
 
N2.7
Otroku nudimo možnosti za spoznavanje naravnega okolja in vplivamo na razvoj njegovega pozitivnega odnosa do le-tega.
 
N2.8
Skrbimo za varnost prostora, igral in igrač v vrtcu in zunaj vrtca.
 
N2.9
Ob upoštevanju svobode stikov in interakcij z vrstniki varujemo otroka pred telesnim in duševnim nasiljem drugih otrok.
 
N2.10 
Otroka varujemo pred vsakršnimi zlorabami ali okrutnostmi odraslih, tudi sodelavcev in staršev. Ob sumu zanemarjanja ali zlorabe otroka, obvestimo odgovorno osebo ali inštitucijo in spremljamo ukrepanje le-te.
 
 
V3: Uresničevanje pravic otrok do enakih možnosti
 
N3.1
Ne delamo razlik med otroki glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno, etnično ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika (Konvencija OZN o otrokovih pravicah, 2.člen).
 
N3.2
Vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti za sodelovanje pri dejavnostih in potekajo v okviru standardnega programa vrtca.
 
N3.3
Ustvarjamo razmere, v katerih bodo posebno nadarjeni otroci svoje sposobnosti uresničevali in razvijali.
 
N3.4
Otrokom iz kulturno-socialno manj spodbudnega družinskega okolja nudimo take spodbude, izkušnje in dejavnosti, ki jim omogočajo, da nadoknadijo oziroma zmanjšajo prikrajšanosti v razvoju.
 
N3.5
Za otroka, ki mu program vrtca ne ustreza, s sodelavci in starši iščemo primernejši program v drugem vrtcu. 
 
 
V4: Zasnovanost dela z otroki na znanju in razumevanju značilnosti otrokovega razvoja v določenem stzarostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka
 
N4.1
V vrtcu načrtujemo in izvajamo delo na osnovi strokovnega znanja in izkušenj.
 
N4.2
Vzgojno-izobraževalne pristope in dejavnosti prilagajamo značilnostim posameznih otrok in skupine otrko kot celote.
 
N4.3
Spoznanje o posameznem otroku poglabljamo s stalnim spremljanjem in dokumentiranjem otrokovega razvoja in dosežkov.
 
N4.4
Strokovno znanje stalno izpopolnjujemo s sodobnimi spoznanji ustreznih strok s samoizobraževanjem in vključevanjem v različne oblike zunanjega in notranjega izobraževanja.
 
 
II. ODGOVORNOST PEDAGOŠKIH, VODILNIH IN SVETOVALNIH DELAVCEV IN DELAVK DO STARŠEV IN DRUŽINE
 
V5. Spoštovanje in upoštevanje staršev kot primarnih skrbnikov, ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj
 
N5.1
S starši gojimo odprt dialog in jim dajemo možnost soodločanja v vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom.
 
N5.2
Upoštevamo prepričanja in nazore staršev glede vzgoje in izobraževanja otrok.
 
N5.3
Pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela uppoštevamo opažanja in spoznanja staršev o njihovem otroku.
 
N5.4
Vedno pozorno prisluhnemo pripombam staršev o vzgojnih pristopih in postopkih vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev in se nanje ustrezno strokovno odzovemo.
 
N5.5
Če se prepričanja in nazori stašrev razhajajo z usmeritvami vrtca, si prizadevamo doseči soglasje o takšnem načinu ravnanja, ki bo za otroka najprimernejši.
 
V6: Pravica staršev do obveščenosti o programu vrtca in aktivnega sodelovanja v njem
 
N6.1
Starše seznanimo z vrednotami in cilji, za katere si vrtec prizadeva, ter z vsebinami, metodami in sredstvi vzgojnega dela.
 
N6.2
Spodbujamo starpe, da sodelujejo v načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti.
 
 
V7: Strokovna pomoč staršem pri vzgoji njihovega otroka
 
N7.1
Seznanjamo starše s spoznanji stroke o predšolskem otroku in jih ozaveščamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja.
 
N7.2
Staršem stalno posredujemo opažanja o razvoju in dosežkih njihovega otroka ter jim pomagamo, da spoznajo in razumejo svojega otroka v vsej njegovi enkratnosti.
 
 
V8: Spoštovanje zasebnosti družine
 
N8.1
Z informacijami o otroku in družini, ki nam jih otroci in starši nedormalno zaupajo, ravnamo odgovorno in jih ohranjamo zaupne.
 
 
 
III. ODGOVORNOST VSEH DELAVCEV IN DELAVK DO INŠTITUCIJE IN DO SODELAVK OZIROMA SODELAVCEV
 
 
V9: Spoštovanje in uresničevanje programa vrtca, njegovih usmeritev in vrednot
 
N9.1
S svojim delom, ravnanjem in vedenjem prispevamo h kvaliteti programa in ugledu inštitucije.
 
N9.2
Skrbimo za svoje strokovno izpopolnjevanje in splošno razgledanost.
 
N9.3
V imenu inštitucije govorimo samo, če smo za to pooblaščeni.
 
N9.4
Za nastale konfliktne situacije in probleme poiščimo možnosti reševanja zntraj vrtca ali v pristojnih zunanjih inštitucijah.
 V12: Oblikovanje in ustvarjanje delovnih pogojev, ki negujejo kompetenco, samospoštovanje in ustvarjalnost pri osebju
ODGOVORNOST DO SODELAVK IN SODELAVCEV
 V12: Oblikovanje in ustvarjanje delovnih pogojev, ki negujejo kompetenco, samospoštovanje in ustvarjalnost pri osebju
V10: Spoštovanje in zaupanje v odnosih med sodelavci
 V12: Oblikovanje in ustvarjanje delovnih pogojev, ki negujejo kompetenco, samospoštovanje in ustvarjalnost pri osebju
N10.1
Spoštujemo strokovno avtonomijo, kompetentnost, iniciativnost in ustvarjalnost sodelavk in sodelavcev.
 V12: Oblikovanje in ustvarjanje delovnih pogojev, ki negujejo kompetenco, samospoštovanje in ustvarjalnost pri osebju
N10.2
Spoštujemo pravico do zasebnosti sodelavk in sodelavcev in nedotakljivost njihove osebne integritete.
 V12: Oblikovanje in ustvarjanje delovnih pogojev, ki negujejo kompetenco, samospoštovanje in ustvarjalnost pri osebju
N10.3
Negujemo strpne medsebojne odnose brez predsodkov glede rase, vere, nacionalne in etnične pripadnosti, spola, starosti, premoženja, političnega prepričanja ali življenjskega sloga sodelavke ali sodelavca.
N10.4 
Če pri sodelavcu ali sodelavki opazimo neetično ali nekompetentno ravnanje, ga oz. jo na to opozorimo.
V12: Oblikovanje in ustvarjanje delovnih pogojev, ki negujejo kompetenco, samospoštovanje in ustvarjalnost pri osebju
V12: Oblikovanje in ustvarjanje delovnih pogojev, ki negujejo kompetenco, samospoštovanje in ustvarjalnost pri osebju
V11: Ustvarjalno sodelovanje v korist dobrobiti otrok in kvalitete programa
V12: Oblikovanje in ustvarjanje delovnih pogojev, ki negujejo kompetenco, samospoštovanje in ustvarjalnost pri osebju
N11.1 
Negujemo in razvijamo timske oblike dela.
V12: Oblikovanje in ustvarjanje delovnih pogojev, ki negujejo kompetenco, samospoštovanje in ustvarjalnost pri osebju
N11.2 
S sodelavci in sodelavkami si izmenjujemo strokovne vire, pridobljeno strokovno znanje in informacije.
V12: Oblikovanje in ustvarjanje delovnih pogojev, ki negujejo kompetenco, samospoštovanje in ustvarjalnost pri osebju
N11.3 
Podpiramo uresničevanje strokovnih idej svojih sodelavcev in sodelavk ter priznavamo in sprejemamo njihove uspehe.
V12: Oblikovanje in ustvarjanje delovnih pogojev, ki negujejo kompetenco, samospoštovanje in ustvarjalnost pri osebju
N11.4 
Sodelujemo v načrtovanju in izvajanju skupnih nalog oziroma projektov vrtca.
V12: Oblikovanje in ustvarjanje delovnih pogojev, ki negujejo kompetenco, samospoštovanje in ustvarjalnost pri osebju
V12: Oblikovanje in ustvarjanje delovnih pogojev, ki negujejo kompetenco, samospoštovanje in ustvarjalnost pri osebju
ODGOVORNOST VODILNIH DO DRUGIH DELAVCEV 
V12: Oblikovanje in ustvarjanje delovnih pogojev, ki negujejo kompetenco, samospoštovanje in ustvarjalnost pri osebju
 V12: Oblikovanje in ustvarjanje delovnih pogojev, ki negujejo kompetenco, samospoštovanje in ustvarjalnost pri osebju
 
N12.1 
Vodilni delavci in delavke ustvarjajo s strokovni objektivnim in spoštljivim odnosom do podrejenih ozračje zaupanja, ki osebju omogoča in ga spodbuja, da ustvarjalno dela, da svobodno izraža svoja stališča, mnenja in ideje ter ravna v skladu z dobrobitjo otrok, interesov njihovih družin in vrtca.
 
N12.2 
Vodilna delavka ali delavec seznani vsakega delavca oziroma delavko vrtca s kurikulom vrtca in svojimi pričakovanji do delavca oziroma delavke.
 
N12.3 
Vodilni delavec ali delavka spremlja delo posameznih delavcev, jim daje povratne informacije in strokovno pomoč ter razumevanje in podporo ob morebitnih delovnih ali osebnih težavah.
 
N12.4 
Vsakršna ocena, priporočilo ali presoja vodilnega delavca ali delavke o podrejeni delavki ali delavcu mora temeljiti na dejstvih in strokovnih argumentih in mora biti pomembna z vidika interesov otrok, njihovih staršev in programa vrtca.
 
 
 IV. ODGOVORNOST DELAVK IN DELAVCEV VRTCA DO DRUŽBE     
 
 V13:Prispevek k ustvarjanju možnosti za kvalitetno otroštvo
 
N13.1 
Zagotavljamo ustrezen in kakovosten program glede na socialne in kulturne značilnosti okolja.
 
N13.2 
Spodbujamo in pospešujemo sodelovanje med inštitucijami, ki se ukvarjajo z razvojem, vzgojo in izobraževanjem otrok.
 
N13.3 
Ozaveščamo družbo s strokovnimi argumenti o pomenu otroštva. Od nje zahtevamo ustrezne materialne pogoje za zdrav razvoj otrok in za kvalitetne programe.
 
N13.4 
Podpiramo politiko in zakone, ki prispevajo k dobrobiti otrok in družin ter odklanjamo takšne, ki niso v njihovem interesu.
 
N13.5 
Prispevamo k nadaljnjemu razvoju področja predšolske vzgoje in krepimo zavezanost za uresničevanje vrednot zapisanih v te Kodeksu, v Konvenciji o otrokovih pravicah, v Deklaraciji o psiholoških pravicah otroka, v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in v Ustavi Republike Slovenije.
 

AVTORJI KODEKSA
Mag. Marjeta Domicelj
Mag. Jožica Ferjančič
Dr. Zoran Pavlovič
 
 
Z nasveti in pripombami so pri nastajanju besedila Kodeksa sodelovali: prof. dr. Milica Bergant, dr. Anica Kos-Mikuž, Marja Strojin, prof. dr. Boštjan M. Zupančič, mag. Marcela De Batistič, Ksenija Antončič, članice strokovnega kolegija Viških vrtcev, in članice izvršilnega odboja Skupnosti VVZ Slovenije. H končni različici besedila Kodeksa so s pripombami in predlogi prispevali udeleženci in udeleženke strokovnega posveta o Kodeksu v Portorožu, maja 1996.